Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

IV. De generale financiën der Kerk.

Artikel 21.

Rechtspersonen.

Lid
1

Wanneer ten behoeve van de kerkelijke arbeid der meerdere vergaderingen een rechtspersoon in het leven geroepen of ingeschakeld wordt, is daartoe de toestemming nodig van de generale financiële raad, die deze toestemming niet verleent, dan nadat een regeling is getroffen inzake de vaststelling van de statuten, stichtingsacte of andere regeling betreffende de inrichting en het bestuur van die rechtspersoon en bepaald is wie de bestuurders daarvan benoemt of op welke wijze de rechten van de leden, aandeelhouders of andere stemrechthebbenden worden uitgeoefend.