Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

IV. De generale financiën der Kerk.

Artikel 18.

De vorming van generale kassen en fondsen.

Lid
4

Deze vaststelling geschiedt niet, dan nadat over deze verplichting te voren overeenstemming is verkregen tussen de generale financiële raad en de algemene kerkvoogdijraad, dan wel — zo het een diaconaal belang betreft — de algemene diaconale raad, terwijl de laatstgenoemde twee raden bevoegd zijn in verband hiermede de colleges van kerkvoogden of diaconieën in regionale of generale bijeenkomsten ter raadpleging bijeen te roepen.