Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

IV. De generale financiën der Kerk.

Artikel 17.

De werkzaamheden van de generale financiële raad.

Lid
1

De generale financiële raad heeft tot taak
de zorg voor de gelden en goederen der Kerk, naar de bepalingen van art. 19 dezer ordinantie;
de vertegenwoordiging in en buiten rechte van de Nederlandse Hervormde Kerk naar het bepaalde in art. 20 dezer ordinantie;
de gegevens bijeen te brengen over de financiële behoeften der Kerk;
aan de hand van deze gegevens, na voorafgaand overleg terzake met het breed moderamen der generale synode, een centraal budget op te stellen voor de generale financiën der Kerk;
te overwegen en voorstellen te doen, op welke wijze de benodigde gelden dienen te worden gevonden;
de organen der Kerk voor te lichten en bij te staan bij het zoeken naar de beste werkwijze voor de verwerving van gelden;
acht te geven, dat de gelden der Kerk met orde en ten besten nutte worden besteed;
het jaarlijks uitbrengen van een verslag van zijn werkzaamheden en van de staat der algemene financiën der Kerk aan de generale synode;
uitvoering te geven aan datgene, wat hem verder bij of krachtens de ordinanties der Kerk tot taak wordt gesteld.