Ordinantie voor de kerkelijke financiën.

 

III. De bredere kerkvoogdij-organen.

Artikel 15.

De taak der bredere kerkvoogdij-organen.

Lid
1

 

De bredere kerkvoogdij-organen hebben in het bijzonder tot taak
leiding te geven aan de zorg voor de financiële belangen in hun gebied;
voorlichting te geven — eigener beweging of op verzoek — aan de financiële organen der Kerk;
de juiste methoden ingang te doen vinden voor de behartiging van de stoffelijke belangen en voor het opwekken van de gemeenteleden tot offervaardigheid;
publicaties te verzorgen ter uitwisseling van ervaringen en ter behandeling van voor de Kerk belangrijke financiële vraagstukken;
initiatief te nemen of te steunen voor de oprichting van gemeenschappelijke financiële instellingen;
samen te werken met de brede moderamina der meerdere ambtelijke vergaderingen;
deel te nemen aan de verzorging van de algemene financiën der Kerk;
uitvoering te geven aan hetgeen hun verder bij of krachtens de ordinanties der Kerk tot taak wordt gesteld.