Ordinantie voor het diaconaat.

 

III. De diaconie.

Artikel 12.

Bestuur.

Lid
2

Indien door bijzondere omstandigheden of ingevolge dispensatie als bedoeld in het vierde lid van art. 1 der ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen, het college van diakenen minder dan twee leden telt, wijst de kerkeraad uit zijn midden een of twee leden aan, ter aanvulling van het bestuur van de diaconie.