Ordinantie voor het pastoraat.

 

I. De pastorale werkzaamheden.

Artikel 7.

Het breed-ministerie.

Lid
2

Het breed-ministerie heeft, als geestelijke werkgemeenschap, inzonderheid tot taak
de bezinning op de verkondiging des Woords,
de onderlinge opbouw van het geestelijk leven zijner leden met het oog op het pastorale werk waarmede zij zijn belast,
het overwegen van hetgeen kan strekken tot versterking van het geestelijk leven der aan de zorg van deze predikanten toevertrouwde gemeenten,
het uitwisselen van de daaromtrent opgedane ervaringen,
het bestuderen van theologische, sociale en andere voor het pastoraat van belang zijnde vraagstukken,
het samenwerken op homiletisch terrein, en
de waarneming van het dienstwerk in de vacatures in de ring.