Ordinantie voor het pastoraat.

 

I. De pastorale werkzaamheden.

Artikel 4.

Bijzondere werkzaamheden.

Lid
1

Hij, die toegelaten is tot de evangeliebediening in de Hervormde Kerk en binnen een gemeente belast is met het verrichten van bijzondere werkzaamheden, die een kerkelijk karakter dragen, doch niet van die gemeente uitgaan, kan — zo voor die arbeid niet een predikantsplaats met een bepaald opdracht wordt gevestigd — door de kerkeraad dier gemeente onder goedkeuring van het breed moderamen der classicale vergadering, voor de tijd, dat hij in die arbeid werkzaam is, beroepen worden tot predikant voor bijzondere werkzaamheden.