Ordinantie voor het pastoraat.

 

VI. Ontheffing van en ontzetting uit het ambt.

Artikel 29.

Ontheffing op eigen verzoek.

Lid
5

Aan hem, die eervol van zijn ambt ontheven is, kan het breed moderamen der synode op zijn verzoek, het breed moderamen der provinciale kerkvergadering gehoord, de bevoegdheden als van een emeritus-predikant verlenen, wanneer dit in het belang der Kerk wordt geacht, welke bevoegdheden hem echter door het breed moderamen der synode bij met redenen omkleed besluit kunnen worden ontnomen, indien het voortduren daarvan niet strook met de waardigheid of de belangen der Kerk.