Ordinantie voor het opzicht.

 

III. Handhaving van de kerkelijke tucht.

Artikel 7.

Het besluit tot gebruik van een bijzonder middel ter handhaving van de kerkelijke tucht.

Lid
5

Het breed moderamen van een meerdere vergadering, van oordeel zijnde, dat een mindere vergadering uit zijn ressort ten aanzien van een lid der Kerk in gebreke blijft ter zake van het houden van opzicht over diens belijdenis en wandel, kan over de beweegredenen daartoe inlichtingen vragen en, zo het deze onvoldoende oordeelt en die mindere vergadering niet bereid mocht zijn van houding te veranderen, aan die meerdere vergadering verzoeken zelf de zaak ter hand te nemen en een besluit te nemen, als naar haar oordeel de mindere vergadering had moeten nemen.