Ordinantie voor het opzicht.

 

I. Het opzicht over de gemeenten.

Artikel 3.

Hoe de kerkvisitatie gehouden wordt.

Lid
3

Zo dikwijls te hunner kennis gekomen feiten en omstandigheden hun daartoe aanleiding geven, of hun van een kerkeraad of van het breed moderamen ener meerdere vergadering een verzoek daartoe bereikt, houden visitatoren-provinciaal door middel van een of meer hunner, tussentijds, buitengewone visitaties of treden zij schriftelijk dan wel mondeling met de betrokken kerkeraden of ambtsdragers in verbinding.