Ordinantie voor het opzicht.

 

IV. Het opzicht over de dienst des Woords en de catechese.

Artikel 16.

Het opzicht van de generale synode.

Lid
6

Het eindoordeel der synode is met redenen omkleed en wordt, alvorens dit ter kennis van de Kerk wordt gebracht, aan de dienaar des Woords, aan diens kerkeraad, aan de classicale vergadering, aan de provinciale kerkvergadering, waaronder hij ressorteert, en aan de raad voor de zaken van Kerk en theologie in afschrift toegezonden.