Ordinantie voor het opzicht.

 

III. Handhaving van de kerkelijke tucht.

Artikel 13.

Algemene bepalingen.

Lid
1

Behoudens het bepaalde in het vijfde lid van art. 9 dezer ordinantie wordt aan de behandeling van een zaak volgens de artikelen 6-12 van deze ordinantie niet deelgenomen door hem, die in deze zaak aan het nemen van een besluit ter zake van de toepassing van een bijzonder middel ter handhaving van de kerkelijke tucht reeds in een vroeger stadium heeft deelgenomen.