Ordinantie voor de bediening van het Heilig Avondmaal.

 

Artikel 3.

De attestatie over belijdenis en wandel.

Lid
1

Een lidmaat, uit een andere gemeente overgekomen, heeft toegang tot het Avondmaal, indien hij van de kerkeraad zijner vorige gemeente een attestatie, ingericht naar een door het breed moderamen der generale synode vastgesteld model, overlegt, dat hij belijdend lid der Kerk is en dat op hem geen bijzondere maatregel ter handhaving van de kerkelijke tucht wordt toegepast.