Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

III. De provinciale kerkvergadering.

Artikel 9.

Werkwijze.

Lid
2

Voorts komt zij bijeen, indien door tenminste twee classicale vergaderingen een verzoek daartoe bij het moderamen is ingediend, aan welk verzoek binnen zes weken na ontvangst moet worden gevolg gegeven.