Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

III. De provinciale kerkvergadering.

Artikel 8.

Arbeidsveld.

Lid
1

De provinciale kerkvergadering heeft inzonderheid tot taak
leiding te geven — met name ook door middel van haar breed moderamen en van haar organen van bijstand — aan het leven en werken der kerkprovincie op haar verschillende arbeidsvelden en ter hand te nemen al wat het kerkelijk leven in de kerkprovincie kan bevorderen;
opzicht te houden naar de bepalingen van de ordinantie voor het opzicht;
uit te spreken jegens de generale synode, wat er leeft in de ambtelijke vergaderingen op haar territoir; en
te verrichten, datgene, wat naar de orde der Kerk van haar wordt gevraagd.