Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

III. De provinciale kerkvergadering.

Artikel 7.

Samenstelling.

Lid
3

Omvat de kerkprovincie meer dan vier classes, dan worden door elke classis afgevaardigd twee predikanten en twee ouderlingen en bedraagt in een kerkprovincie met vijf classes het aantal kerkvoogden en dat der diakenen telkens twee, terwijl in een kerkprovincie met meer dan vijf classes het aantal kerkvoogden en dat der diakenen telkens drie bedraagt.