Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

II. De classicale vergadering.

Artikel 5.

Arbeidsveld.

Lid
1

De classicale vergadering heeft inzonderheid tot taak
leiding te geven — met name ook door middel van haar breed moderamen en van haar organen van bijstand — aan het leven en werken der classis op haar verschillende arbeidsvelden en ter hand te nemen al wat het kerkelijk leven in de classis kan bevorderen;
opzicht te houden naar de bepalingen van de ordinantie voor het opzicht;
uit te spreken jegens de meerdere vergaderingen wat er leeft in de gemeenten en ambtelijke vergaderingen op haar territoir;
consideraties te geven — de kerkeraden in haar ressort gehoord — over de vragen van belijden en kerkorde, haar door de meerdere vergaderingen voorgelegd;
het verslag te behandelen van haar afgevaardigden naar de meerdere vergaderingen; en
te verrichten datgene, wat naar de orde der Kerk van haar gevraagd wordt.