Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

II. De classicale vergadering.

Artikel 4.

Samenstelling.

Lid
4

Nevens elke ter classicale vergadering af te vaardigen predikant wordt — ook indien de predikantsplaats vacant is — telkens voor drie achtereenvolgende kalenderjaren een ouderling of diaken afgevaardigd en wel zo, dat in elke classis bij toerbeurt, telkens gedurende drie kalenderjaren naar een door het breed moderamen der classicale vergadering te maken rooster, worden afgevaardigd vijf diakenen en voor het overige ouderlingen, onder wie vijf kerkvoogden.