Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 29.

Jaaroverzichten.

Lid
1

Elk door een ambtelijke vergadering benoemd lichaam doet, tenzij deze vergadering een andere termijn stelt, vóór de eerste April aan en ter behandeling door die vergadering een overzicht toekomen van de gang van zaken op het aan dat lichaam toevertrouwde arbeidsveld in het afgelopen kalenderjaar.