Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 23.

De organen van bijstand.

Lid
8

De generale synode kan dit overleg delegeren aan de betrokken raad, terwijl de synode of die raad geacht wordt met de benoemingen, door de mindere vergaderingen voor het komende zittingstijdvak te doen, accoord te gaan, indien met dit overleg niet een aanvang is gemaakt vóór de eerste October van het lopende jaar of, bij het tussentijds ontstaan van vacatures, niet binnen vier weken na ontvangst van de door het breed moderamen dier ambtelijke vergadering daarvan aan de raad gedane mededeling.