Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 23.

De organen van bijstand.

Lid
7

Indien een provinciale kerkvergadering of een classicale vergadering, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van een meerdere ambtelijke vergadering, overgaat tot de instelling van een orgaan van bijstand voor een bepaald onderdeel van het kerkelijk leven, stelt zij het getal der leden van dat orgaan vast en gaat zij tot de benoeming van de leden over, met dien verstande, dat de helft of ten naaste bij de helft van deze leden wordt benoemd in overleg met de generale synode.