Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 23.

De organen van bijstand.

Lid
4

Met goedvinden van de generale synode kan een raad voor bepaalde onderdelen van het hem ter bewerking toegewezen arbeidsveld bijzondere raden of vaste commissies in het leven roepen, aan welke de zorg voor dat onderdeel kan worden gedelegeerd en op welke de voor de raden geldende bepalingen van overeenkomstige toepassing zijn.