Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 17.

Secundi en tertii.

Lid
1

Tenzij in de ordinanties der Kerk een afzonderlijke regeling is getroffen worden
nevens elke, niet ambtshalve, afgevaardigde naar een meerdere vergadering;
nevens elke assessor en scriba van zulk een vergadering;
nevens elk adviserend lid van zulk een vergadering; en
nevens elk, niet ambtshalve als zodanig optredend, lid van een breed moderamen,
een secundus en een tertius benoemd, die aan dezelfde vereisten moeten voldoen als de primus en bij verhindering of ontstentenis van deze op hun beurt als primus of secundus fungeren.