Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 9

Lid
1

Het zal geen dienaar des Woords vrijstaan binnen het ressort van enige kerk zonder bewilliging van haar kerkenraad voor te gaan in een samenkomst, welke geacht moet worden in enigerlei vorm het karakter van een kerkdienst te dragen.