Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

II. Kerkdiensten

c. De dienst der sacramenten

Artikel 75

Lid
2

Voordat iemand wordt toegelaten tot het afleggen van deze openbare belijdenis des geloofs zal de kerkenraad een onderzoek instellen naar zijn beweegredenen, alsook naar zijn leer en wandel en zijn naam aan de gemeente ter goedkeuring voordragen.