Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 7

Lid
3

In geval de beroepene tevoren niet in het ambt van dienaar des Woords gestaan heeft, is voor de approbatie van de classis tevens overlegging van de akte van de classis die de betrokkene beroepbaar stelde, vereist. De bevestiging zal geschieden met oplegging der handen van de dienaar des Woords, die de beroepene in zijn ambt bevestigt.