Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 62

Lid
2

De generale synode zal ten aanzien van deze zaken, behoudens in geval van wijzigingen van formele aard, over welke geaardheid in haar midden eenparigheid van gevoelen moet bestaan, geen definitieve beslissingen nemen, zonder de mindere vergaderingen in de gelegenheid te hebben gesteld van haar gevoelen blijk te geven. Voorts zal een dergelijke definitieve beslissing, die genomen wordt door de synode volgende na die welke de voorlopige beslissing nam, evenzeer als de beslissing in zake een wijziging van formele aard, een meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen behoeven.