Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 61

Lid
1

Na vaststelling van haar agendum zal de synode daar geen nieuwe stukken aan toevoegen dan alleen voor zover het betreft een voorstel van kerkelijke vergaderingen, ingediend door ten minste twee particuliere synoden, hetzij door ten minste vijf classes welke behoren ten minste tot drie particuliere synoden; dan wel het verzoek van een deputaatschap, dat in zijn opdracht ter zake gemachtigd was tot het voorleggen van bepaalde aangelegenheden aan de synode; dan wel een belangrijke aangelegenheid ten aanzien waarvan zij met een meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen oordeelt dat die generlei uitstel gedoogt.