Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 36

Lid
3

In het in lid 2 bedoelde geval zullen de diakenen onder leiding van één van hen afzonderlijk bijeenkomen om de zaken die tot hun taak behoren, te behandelen.