Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 35

Lid
3

Een streekgemeente kan een, van het in dit en de volgende artikelen bepaalde, afwijkende regeling vaststellen, evenwel met inachtneming van de ter zake door de generale synode vastgestelde bepalingen.
Onder een streekgemeente wordt verstaan een gemeente, gevormd door een aantal oorspronkelijk op zichzelf staande gemeenten van welk ten minste één niet bij machte is gebleken een zelfstandig bestaan te voeren, die, met medewerking en goedvinden van de classis besloten hebben, onder behoud van beperkte zelfstandigheid, in elkaar op te gaan.