Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

V. De instemming met het belijden van de kerk

Artikel 26

Lid
3

De dienaren des Woords zullen van diezelfde instemming blijk geven niet alleen door in de eerste bijeenkomst van de kerkenraad, welke zij na hun bevestiging in het ambt bijwonen, het in lid 1 bedoelde formulier te ondertekenen, maar bovendien door in de eerste bijeenkomst van de desbetreffende classis een formulier te ondertekenen dat door de generale synode speciaal met het oog op hen is vastgesteld.