Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

V. De instemming met het belijden van de kerk

Artikel 26

Lid
1

De ouderlingen en de diakenen zullen in de eerste bijeenkomst van de kerkenraad, welke zij na hun bevestiging in het ambt bijwonen, blijk geven van hun instemming met het belijden van de kerk door ondertekening van een afzonderlijk formulier dat door de generale synode is vastgesteld.