Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

III. De opleiding tot de dienst des Woords

Artikel 22

Lid
1

Om in de behoefte aan dienaren des Woords te voorzien, zullen de kerken voor zoveel nodig aan daarvoor in aanmerking komende studenten en dienaren des Woords financiële steun verlenen, met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen.