Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 17

Lid
4

Het in lid 3 bepaalde geldt eveneens voor het onderhoud van de nabestaanden van een dienaar des Woords, die vóór het verkrijgen van zijn emeritaat is overleden.