Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 15

Lid
4

De weg tot het ambt van dienaar des Woords kan alleen worden heropend met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen.