Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 14

Lid
1

Met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen kan een meerdere vergadering een dienaar des Woords eervol ontheffen van de ambtsbediening indien hij door omstandigheden, anders dan emeritering, zijn taak niet meer kan of behoeft te verrichten. Bij de eervolle ontheffing van de ambtsbediening ontvangt de dienaar des Woords de rechten van een emeritus.