Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 13

Lid
1

Indien een kerkenraad respectievelijk een meerdere vergadering en een dienaar des Woords, ten behoeve van een taak als bedoeld in de artikelen 10 tot en met 12, een verbintenis willen aangaan onder beperkende of anderszins bijzondere voorwaarden, kan daar slechts uitvoering aan worden gegeven met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen bij dit artikel.