Hoofdstuk 4

Het vermaan en de tucht van de kerk

IV. Het vermaan en de tucht over missionaire arbeiders met een niet-ambtelijke taak

Artikel 126

Lid
2

Schorsing en ontslag uit hun taak kunnen alleen geschieden door de vergadering of de vergaderingen, op welker verantwoordelijkheid zij die taak vervullen, met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen.