Hoofdstuk 4

Het vermaan en de tucht van de kerk

III. Het vermaan en de tucht over de ambtsdragers

Artikel 123

Lid
4

Ten aanzien van de dienaren des Woords, die overeenkomstig artikel 12 zijn verbonden aan een meerdere vergadering, zal in voorkomende gevallen worden gehandeld overeenkomstig de door de generale synode vastgestelde bepalingen.