Hoofdstuk 4

Het vermaan en de tucht van de kerk

III. Het vermaan en de tucht over de ambtsdragers

Artikel 123

Lid
2

Indien de beide kerkenraden met elkander niet tot overeenstemming kunnen komen, zullen zij de beslissing in handen leggen van de classis, onder welke de kerk ressorteert waaraan de dienaar des Woords ten aanzien van zijn ambtelijke positie verbonden is.