Hoofdstuk 4

Het vermaan en de tucht van de kerk

III. Het vermaan en de tucht over de ambtsdragers

Artikel 120

Lid
1

Ten opzichte van ouderlingen en diakenen zal een maatregel van schorsing of afzetting genomen worden door de kerkenraad van de gemeente waartoe zij behoren, tezamen met de kerkenraad van de volgens de classicale regeling aangewezen naburige gemeente.