Hoofdstuk 4

Het vermaan en de tucht van de kerk

II. Het vermaan en de tucht over de leden der gemeente

Artikel 109

Lid
2

Met hen zal worden gehandeld overeenkomstig de door de generale synode vastgestelde richtlijnen inzake het vermaan en de tucht over de doopleden en zo nodig met gebruikmaking van de daartoe bestemde openbare bekendmakingen.