Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

Artikel 10

Lid
3

De kerkenraad kan aan een dienaar des Woords een bijzondere opdracht geven en op grond daarvan hem van een deel van de in lid 1 en 2 bedoelde werkzaamheden vrijstellen.