Hoofdstuk IV

Het werk van de kerk

II. Catechese

Artikel
76 [84]

1. Aan de kinderen der gemeente en aan anderen, die dit begeren, wordt in de leer der kerk onderricht gegeven om hen voor te bereiden tot de openbare belijdenis des geloofs en tot het vervullen van hun roeping ten opzichte van de kerk en de wereld.
2. Dit onderricht betreft het verstaan van de Heilige Schrift, de belijdenis en geschiedenis van de kerk alsmede de hedendaagse openbaring van het kerkelijk leven, inzonderheid in het werk van evangelisatie en zending.