Hoofdstuk IV

Het werk van de kerk

I. Kerkdiensten

b. Dienst des Woords

Artikel
68 [75]

1. In de kerkdiensten zal steeds de Heilige Schrift worden verklaard en toegepast.
2. Op de dag des Heren zal zoveel mogelijk in één van de kerkdiensten het Woord worden bediend door ontvouwing van de christelijke leer, gelijk zij uit de Heilige Schrift is samengevat in de Heidelbergse Catechismus.
3. In de kerkdiensten zullen op het Kerstfeest, de Goede Vrijdag, het Paasfeest, de Hemelvaartsdag en het Pinksterfeest in het bijzonder de grote heilsfeiten herdacht worden en zal voorts bij de tekstkeuze ook rekening gehouden worden met de adventstijd en de lijdenstijd.