Hoofdstuk III

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

b. De classis

Artikel
47 [52]

1. Naar de classis vaardigt de kerkeraad van elke kerk een dienaar des Woords en een ouderling af, of indien de kerk vacant is, twee ouderlingen alsook in het in artikel 47 [42], lid 1, bedoelde geval een diaken.
2. Ook ambtsdragers, die niet afgevaardigd zijn, kunnen door de vergadering worden toegelaten als adviserende leden.