|5|

Inhoud

 

 

Woord vooraf — 13

1 Theologische verantwoording — 14
1.1 Woord — 17
1.1.1 De naam van de kerk — 17
1.1.2 Levend uit Gods genade — 19
1.1.3 Gods toewending — 19
1.1.4 Het belijden — 20
1.1.5 Actueel belijden — 24
1.1.6 Bewegen in de weg van het belijden — 27
1.1.7 Continuïteit — 28
1.2 Dienst — 30
1.2.1  De gemeenten — 30
1.2.2 Gemeenteopbouw — 33
1.2.3 Het ambt — 35
1.2.4 De ambtelijke vergaderingen — 41
1.3 Gemeenschap — 47
1.3.1 De eredienst — 47
1.3.2 De heilige doop — 50
1.3.3 Het heilig avondmaal — 52
1.3.4 De missionaire, diaconale en pastorale arbeid — 54
1.3.5 De geestelijke vorming — 56
1.3.6 Het opzicht — 60
1.3.7 De financiën — 63
1.3.8 Bezwaren en geschillen — 64
1.3.9 De opleiding van de predikanten — 65
1.3.10 Oecumenisch perspectief — 67
1.4 De orde van de kerk — 69

2 Structuur en begripsomschrijving — 72
2.1 De kerkorde — 72
2.2 De structuur — 72
2.3 De gemeente — 73
2.4 De classis — 74
2.5 De kerk — 75
2.6 Zelfstandige onderdelen en stichtingen — 75
2.7 Verklarende woordenlijst — 76

|6|

3 Het belijden — 80
3.1 Het belijden van de kerk — 80
3.2 Het belijden van de gemeente — 80
3.3 Notitie ‘Verbonden met het gereformeerd belijden’ — 81
3.4 Het gesprek met Israël — 86
3.5 Het spreken van de kerk — 86
3.6 Uitdrukking van het belijden — 87
3.7 Gravamen — 88

4 De gemeente — 90
4.1 De leden van de gemeente — 90
4.1.1 Gastleden — 91
4.1.2 Verbonden met de gemeente — 92
4.1.3 Verhuizing — 92
4.1.4 Overschrijving — 94
4.2 De registers — 94
4.3 Vormen van gemeente-zijn — 96
4.3.1 Samenwerking en federatie — 96
4.3.2 De vorming van een protestantse gemeente — 98
4.3.3 De vorming van een nieuwe gemeente — 101
4.3.4 Een (wijk)gemeente van bijzondere aard — 101
4.3.5 Samenvoeging en combinatie — 102
4.3.6 Gemeente met wijkgemeenten — 104
4.3.7 Streekgemeente — 106
4.3.8 Gemeente in bijzondere omstandigheden — 107
4.4 Vermogensrechtelijke aspecten van gemeentevorming — 108
4.5 Bijzondere zorg — 110
4.6 Samenhang kerk en gemeenten — 112
4.7 Kerkelijke indeling — 117

5 Het ambt — 119
5.1 Algemeen — 119
5.1.1 De verkiezingsregeling — 120
5.1.2 Vijf fasen — 121
5.2 Predikanten — 121
5.2.1 Voorbereiding en kandidaatstelling — 121
5.2.2 Verkiezing, goedkeuring, bezwaren — 125
5.2.3 Het beroep — 126
5.2.4 Aanvaarding en bevestiging — 128
5.3 Ouderlingen en diakenen — 129
5.3.1 Voorbereiding en kandidaatstelling — 129
5.3.2 Verkiezing en goedkeuring — 130

|7|

5.3.3 Roeping, aanvaarding en bevestiging — 133
5.3.4 Ambtstermijn — 133
5.4 Het dienstwerk — 134
5.4.1 De predikanten — 136
5.4.2 De ouderlingen — 136
5.4.3 De diakenen — 137
5.5 Diensten, bedieningen en functies — 137
5.5.1 Diensten — 138
5.5.2 Bedieningen — 139
5.5.3 Kerkelijk werker in pastorale arbeid — 139
5.5.4 Preekconsent — 140
5.5.5 De geestelijk verzorger — 140
5.5.6 Overige functies — 141
5.6 De rechtspositie van predikanten — 141
5.6.1 Predikanten voor gewone werkzaamheden — 144
5.6.2 Generale regeling predikantstraktementen — 145
5.6.3 Generale regeling predikantspensioenen — 146
5.6.4 Parttime predikanten — 146
5.6.5 Predikanten in tijdelijke dienst — 147
5.7 Vrijstelling, ontheffing en losmaking — 147
5.8 Predikanten in algemene dienst — 150
5.9 Predikanten met een bijzondere opdracht — 151
5.10 Overige regels — 151
5.10.1 Emeritaat — 152
5.10.2 Ontheffing op eigen verzoek — 152
5.10.3 Bevoegdheid tot de bediening van Woord en sacramenten — 153
5.10.4 Terugkeer in het ambt — 155
5.11 De kerkelijke medewerkers — 156

6 De ambtelijke vergaderingen — 158
6.1 Algemeen — 158
6.1.1 Geheimhouding — 158
6.1.2 Meerdere vergaderingen — 159
6.1.3 Kerkelijk lichaam — 161
6.1.4 Besluitvorming — 162
6.2 De kerkenraad — 164
6.2.1 Arbeidsveld — 165
6.2.2 Werkwijze — 166
6.2.3 Wijkkerkenraden en algemene kerkenraad — 170
6.2.4 De kerkenraad met werkgroepen — 172
6.2.5 Gemeenschappelijke regeling — 173

|8|

6.2.6 Consulent en vervanging — 174
6.2.7 Kerkenraad met gedelegeerden — 175
6.3 De classicale vergadering — 176
6.3.1 Samenstelling — 176
6.3.2 Arbeidsveld — 177
6.3.3 Werkwijze — 179
6.3.4 Het breed moderamen — 180
6.3.5 Ringverbanden — 181
6.3.6 Werkgemeenschappen van predikanten — 182
6.3.7 De algemene classicale vergadering — 183
6.3.8 De Réunion Wallonne — 185
6.4 De evangelisch-lutherse synode — 185
6.5 De generale synode — 185
6.5.1 Wijzigingen in de kerkorde — 186
6.5.2 De organen van bijstand — 188
6.5.3 De dienstenorganisatie — 189
6.5.4 De generale colleges — 191

7 De eredienst — 192
7.1 Algemeen — 192
7.2 Diensten met een bijzonder karakter — 194
7.3 Het huwelijk — 195
7.4 Andere levensverbintenissen — 196
7.5 Wie mag voorgaan — 198
7.6 Preekconsenten — 198
7.7 De kerkmusicus — 201
7.8 De koster en het kerkgebouw — 202
7.9 Bijbelvertaling, liedboek en dienstboek — 202
7.10 Auteursrechten — 204

8 Doop en avondmaal — 206
8.1 Algemeen — 206
8.2 Opwekking en toelating tot de doop — 206
8.3 De bediening van de doop — 208
8.4 De doopregistratie — 209
8.5 Dooperkenning — 210
8.6 Nodiging tot, voorbereiding op en toelating tot het avondmaal — 210
8.7 De viering van het avondmaal — 212

|9|

9 De missionaire, diaconale en pastorale arbeid — 213
9.1 Algemeen — 213
9.2 Samenhang en eigenheid — 213
9.3 De missionaire arbeid — 214
9.4 De diaconale arbeid — 215
9.5 De pastorale arbeid — 215
9.6 Samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen — 216
9.7 Wederkerigheid — 216

10 De geestelijke vorming — 218
10.1 Algemeen — 218
10.2 Vorming en toerusting — 218
10.3 Catechese — 219
10.4 De openbare belijdenis van het geloof — 219
10.5 Het jeugdwerk — 222

11 Het opzicht en bezwaren en geschillen — 224
11.1 Het opzicht — 225
11.1.1 Algemeen — 225
11.2 Het opzicht over de gemeenten (de visitatie) — 226
11.2.1 De colleges voor de visitatie — 227
11.2.2 Taak en werkwijze — 228
11.3 Het opzicht over belijdenis en wandel — 230
11.4 Het opzicht over de verkondiging en de catechese alsmede over de opleiding en vorming van predikanten — 233
11.5 De kerkelijke rechtspraak: algemeen — 235
11.6 Het toepassen van de middelen van kerkelijke tucht — 236
11.6.1 De colleges voor het opzicht — 236
11.6.2 De procedure — 238
11.6.3 De middelen van kerkelijke tucht — 240
11.6.4 Beroep — 243
11.7 De behandeling van bezwaren en geschillen — 244
11.7.1 Algemeen — 244
11.7.2 De colleges voor de behandeling van bezwaren en geschillen — 245
11.7.3 Bezwaren — 247
11.7.4 Geschillen — 248
11.7.5 Bevoegdheid — 248
11.7.6 Indienen van een bezwaar of geschil — 249
11.7.7 De behandeling van een bezwaar of geschil — 250
11.7.8 De uitspraak — 251
11.7.9 Beroep — 252

|10|

11.7.10 Bindend karakter kerkelijke rechtspraak — 254
11.7.11 Revisie — 254
11.8 Ambtsontheffing — 255
11.9 Beroep bij beheerszaken — 257

12 Vermogensrechtelijke aangelegenheden — 258
12.1 Rechtspersoonlijkheid — 258
12.1.1 Rechtspersonen in de kerk — 258
12.1.2 Zorg, verzorging en vertegenwoordiging — 259
12.2 Vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente — 260
12.2.1 Gemeente en diaconie — 260
12.2.2 Kerken raad en colleges — 261
12.2.3 Eenheid van beleid en beheer — 262
12.2.4 Beleidsplan, begroting en jaarrekening — 263
12.3 College van kerkrentmeesters — 265
12.3.1 Samenstelling — 265
12.3.2 Taken — 265
12.3.3 Gemeente met wijkgemeenten — 268
12.3.4 Inkomsten en uitgaven — 269
12.4 College van diakenen — 270
12.4.1 Samenstelling — 270
12.4.2 Taken — 270
12.4.3 Gemeente met wijkgemeenten — 271
12.5 Vertegenwoordiging van gemeente en diaconie — 271
12.6 Het toezien van de kerk op de gemeenten — 273
12.6.1 Betrokkenheid in bijzondere situaties — 275
12.6.2 Beroep op het regionale college — 276
12.7 Vermogensrechtelijke aangelegenheden van de classis — 276
12.7.1 Zorg, verzorging en vertegenwoordiging — 276
12.7.2 Vergaderkosten — 277
12.7.3 Overige vermogensrechtelijke aangelegenheden — 277
12.7.4 Begroting en jaarrekening — 278
12.7.5 Archief — 278
12.7.6 Toezien van de kerk op de classis — 279
12.8 Vermogensrechtelijke aangelegenheden van de evangelisch-lutherse synode — 280
12.8.1 Omvang van de vermogensrechtelijke aangelegenheden — 280
12.8.2 Zorg, verzorging en vertegenwoordiging — 280
12.8.3 Kosten van de evangelisch-lutherse synode — 280
12.8.4 Financiële commissie — 281
12.9 Vermogensrechtelijke aangelegenheden van de kerk — 281

|11|

12.9.1 Zorg, verzorging en vertegenwoordiging — 281
12.9.2 Begroting en jaarrekening — 281
12.9.3 Quotum — 282
12.9.4 Solidariteitskas — 283
12.9.5 Missionair-diaconaal aandeel — 283
12.9.6 Centrale kas en pensioenfonds — 283
12.9.7 Kerkelijke instellingen — 284
12.9.8 Dienstenorganisatie — 284
12.10 Het toezien op het beheer — 286
12.10.1 Het regionale college voor de behandeling van beheerszaken — 286
12.10.2 Het generale college voor onderzoek van beheerszaken — 287
12.11 Stichtingen — 287
12.12 Aansprakelijkheid van beheerders — 289

13 De opleiding en vorming van predikanten — 292
13.1 Opzet van dit hoofdstuk — 292
13.2 Bekwaamheid — de opleiding — 292
13.2.1 De Theologische Universiteit te Kampen — 293
13.2.2 Het Theologisch Wetenschappelijk Instituut — 294
13.2.3 Het Evangelisch-Luthers Seminarium — 294
13.2.4 Het Theologisch Seminarium Hydepark — 295
13.3 Geschiktheid — het album van de kerk — 295
13.4 Preekconsent tijdens de opleiding — 297
13.5 Andere wegen tot het ambt van predikant — 298
13.5.1 Elders begonnen studie — 298
13.5.2 Bij een andere kerk toegelaten tot het ambt — 299
13.5.3 Singuliere gaven — 300
13.6 Roeping — het colloquium — 301
13.7 Voortgezette vorming van predikanten — 304
13.8 Het mentoraat — 305
13.9 De bestuurlijke aspecten van de predikantsopleiding op hoofdlijnen — 305
13.10 De raad van toezicht TWO — 306
13.11 De colleges van curatoren — 307
13.12 De Theologische Universiteit te Kampen — 309
13.13 Het Theologisch Wetenschappelijk Instituut — 309
13.14 Het Evangelisch-Luthers Seminarium — 310
13.15 Het Theologisch Seminarium Hydepark — 311
13.16 Opleiding en vorming voor de missionaire arbeid — 312

|12|

14 De kerk in oecumenisch perspectief — 313
14.1 Algemeen — 313
14.2 Oecumene — algemeen — 314
14.3 Oecumenische samenwerking — 314
14.4 Gemeenschap, via nauwere betrekkingen — 315
14.5 Gemeenschap, via associatie — 317
14.6 Vereniging — 318
14.7 Missionaire en diaconale arbeid van de kerk — 318
14.8 De missionaire arbeid — 319
14.9 De diaconale arbeid — 320
14.10 De pastorale arbeid — 320

15 Lutheranen in de Protestantse Kerk in Nederland — 322
15.1 Plaats in de kerk — 322
15.2 Evangelisch-lutherse leden van de kerk — 322
15.3 Evangelisch-lutherse gemeenten — 323
15.3.1 Plaats in de kerk — 323
15.3.2 Beroepingswerk — 324
15.3.3 Spanningen in een evangelisch-lutherse gemeente — 325
15.3.4 Toezien op de vermogensrechtelijke aangelegenheden — 326
15.3.5 Visitatie — 326
15.3.6 Samengaan van gemeenten — 327
15.3.7 Protestantse gemeente — 327
15.3.8 Nieuwe gemeente — 328
15.4 Evangelisch-lutherse synode — 328
15.4.1 Plaats in de kerk — 328
15.4.2 Samenstelling en werkwijze — 329
15.4.3 Betrokkenheid bij andere kerkelijke lichamen — 330
15.4.4 Vermogensrechtelijke aangelegenheden — 331
15.4.5 Belijden van de kerk — 331
15.4.6 Zorg voor evangelisch-lutherse gemeenschappen — 332
15.4.7 Toerusting — 332
15.4.8 Contacten — 332
15.4.9 Evangelisch-Luthers Seminarium — 333

Bijlagen — 335

Register van kerkordeartikelen — 343

Register van trefwoorden — 356