2.2 De structuur

De Protestantse Kerk in Nederland is de voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (art. II-1).

|73|

Bepalend in de structuur van de kerk zijn:
- de kerk in haar geheel,
- de classis,
- de gemeente.

De kerk, de classis en de gemeente worden elk — als een gestalte van het kerk-zijn op een bepaald gebied — bestuurd door hun eigen ambtelijke vergadering. De kerkorde gebruikt voor deze bestuurlijke taak de uitdrukking ‘leiding geven aan’ (art. VI-1 en 4). Aan de kerk in haar geheel wordt leidinggegeven door de generale synode (art. VI-2 en 4, ord. 4-25 t/m 29), aan de classis door de classicale vergadering (art. VI-2 en 4, ord. 4-14 t/m 21) en aan de gemeente door de kerkenraad (art. VI-2 en 4, ord. 4-6 t/m 13) of de wijkkerkenraad (ord. 4-9-4).

Daarnaast (en daarvan afgeleid) zijn er andere ambtelijke vergaderingen die op een bepaald gebied verantwoordelijkheid dragen, zoals
- de algemene kerkenraad voor een gemeente die in wijkgemeenten is ingedeeld (ord. 4-9-1);
- de streekkerkenraad voor gemeenten die zijn samengebracht in een streekge-meente (ord. 2-17);
- de algemene classicale vergadering voor de classicale vergaderingen die in een regio samenwerken (art. VI-7, ord. 4-19-1);
- de evangelisch-lutherse synode voor de evangelisch-lutherse gemeenten tezamen (art. VI-2 en 4, ord. 4-22 t/m 24).