Aldus gearresteerd en ter bekrachtiging aan Zijne Majesteit den Koning aangeboden door de Algemeene Synode van de Nederlandsche Hervormde kerk, den 9den September 1851.

 

Voor eensluidend afschrift.

De Secretaris der Synode,
(get.) TIMMERS VERHOEVEN.

 

Bekrachtigd bij ’s Konings besluit van den 23sten Maart 1852, nº. 3, op den voet als daarbij vermeld.

Mij bekend.

De Minister van Justitie, voorloopig belast met
het bestuur van het Departement voor de
Zaken der Hervormde Eeredienst enz
.,

(get.) NEDERMEIJER VAN ROSENTHAL.

Voor overeenkomstig afschrift.

De Secretaris-Generaal en Adviseur bij het
Departement voor de Zaken der Hervormde
Eeredienst enz.
,

J.J. ROOZEBOOM.