I. Algemeene bepalingen

Artikel
9

Geen kerkelijk bestuur neemt eenig besluit, dan bij tegenwoordigheid van twee derden zijner leden, tenzij de vergadering, wegens ongenoegzaam getal van leden, reeds eenmaal was uiteengegaan, en ten tweede male tot behandeling der zaak wettiglijk was opgeroepen.